Jump to content Jump to search
Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

ASEMAKAAVA (TARKISTUS JA LAAJENNUS) – BRINKENIN KORTTELIT 1 - 3, 5 (aikaisemmin  2-3))

Tausta: 

Kaavoituksen päätavoitteena on tehdä muutoksia voimassa olevaan asemakaavaan siten, että mahdollistetaan lisärakentaminen teollisuustonteilla muuttamalla 11.2.2019 § 20 vahvistetun tont-tijaon perusteella korttelia 2 ja samalla optimoidaan tontin 2 rakennusoikeus ja rakennusala. Tä-män lisäksi tehdään pieniä teknisiä tarkistuksia koko asemakaava-alueella, että saadaan ajanta-sainen asemakaava.

Kaavoituksen vaiheet:

 


 

OSAYLEISKAAVA – JUTHSKOGEN

Tausta: Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuuli-voimaloiden rakentaminen Juthskogenin alueelle. Kaavoituksen keskeisinä tavoitteina on luoda alueelle maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle ja metsätalouden harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella tavalla. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a § mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 14 kokonaiskorkeudeltaan enintään 275 metriä olevan tuulivoimalan rakentaminen. Tuulivoimapuiston arvioitu kokonaisteho on noin 84-98 MW, jos yksittäisen tuulivoimalan teho on 6–7 MW. Tuulivoimaloiden määrä ja kokonaistuotantokapasiteetin suuruus aiheuttavat sen, että tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Hanketta koskeva YVA-menettely päättyi toukokuussa 2020. Osayleiskaavoitukseen tarvittava tietopohja tuotettiin pääosin YVA-menettelyn yhteydessä.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Kaavaehdotus nähtävillä: 24.3–25.4.2022

  - Kuulutus
  - Kunnanhallitus 14.3.2022, 47 §, pöytökirjanote


  - Kaavaehdotus
  - Kaavaselostus

     Liitteet:
    
- OAS 19102021
     - Meluselvitys
     - Välkeselvitys
     - Havainnekuvat päivä
     - Havainnekuvat yö
     - Näkymäalueanalyysi   

     - Yhteenveto ja vastineet kaavaluonnoksen mielipiteistä
     - Yhteenveto ja vastineet kaavaluonnoksen lausunnoista

 • Kaavaehdotus nähtävillä: 24.3.– 25.4.2022
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 20.6.2022 § 43

 


PIXNEN URHEILUALUE

Tausta: Kaavan tavoitteena on laatia kokonaissuunnitelma Pixnen urheilualueelle, aikajänne on 20–30 vuotta eteenpäin. Alueen liikenneturvallisuus paranee, ja uusien urheiluhallien ja -kenttien rakentaminen alueelle tulee mahdolliseksi.

Kaavoituksen vaiheet:

-  Osallistumis ja arviointisuunnitelma nähtävillä (OAS) 8.3.–22.3.2022
   
- kuulutus
    - Pöytäkirjanote , tekninen lautalunta 20 § 16.2.2022
    - OAS

- Kaavaluonnos nähtävillä 26.7 - 26.8.2022

-kuulutus
-Pöytäkirjanote TL 16.6.2022 § 72
- Kaavaselostus
- Kaavaluonnos
- Liikenneselvitys


.

 
RANTA-ASEMAKAAVA – STENSKÄRET

Tausta: Kaavoituksessa keskeistä on mm. järjestellä uudelleen osayleiskaavassa osoitettuja rakennuspaikkoja. Lisäksi on tarkoitus tarkistaa, kuinka moneen yksittäiseen rakennuspaikkaan osayleiskaavan RM-alue voidaan jakaa. Kaavoituksessa tutkitaan myös, kuinka mahdollinen tulevaisuuden tieyhteys tonteille saareen voidaan toteuttaa. Myös rakennusoikeuden määrää rakennuspaikkaa kohden tullaan tarkastelemaan. Suunnittelun pohjaksi on laadittu pohjakartta ja luontoselvitys. Liikennejärjestelyjä varten on laadittu erillisiä piirustuksia ajateltujen siltatukien osalta.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 14.6 - 3.8.2018
 • Kaavaluonnos nähtävillä: 4.5 - 3.6.2021
  - Kuulutus
  - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13042021
  - Vastineet OAS vaihe
  - Luontoselvitys
  - Alustava silta
  - Kaavaselostus 13042021
  - Kaavaluonnos 13042021
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


OSAYLEISKAAVA (TARKISTUS JA LAAJENNUS) – PETOLAHTI

Tausta: Kunnan päätavoitteena on osayleiskaavan avulla taata alueen erityispiirteet huomioiva kestävä ja suotuisa yhdyskuntarakenne ja sen kehitys. Yhdyskuntarakenteen tulisi mahdollistaa viihtyisä elinympäristö alueen nykyisille ja tuleville asukkaille. Keskustan alueen ja työpaikkojen kannalta huomion tulisi olla Petolahden keskustassa sijaitsevassa kunnan koulutuskeskittymässä (muun muassa peruskoulut ja lukio) ja peruselinkeinoissa, jotka ovat levittäytyneet vahvasti koko jokilaaksoon. Kaava hyödyntää ja tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja mahdollistaa vaihtoehtoiset asumismahdollisuudet, muun muassa tukemalla jokilaaksoon muodostunutta rakennetta ja mahdollistamalla uuden asutuksen muuallakin kuin varsinaisessa jokilaaksossa. Kaavan tulisi myös mahdollistaa tasapainoinen väestönkehitys, mikä tarkoittaa sitä, että pitkällä aikavälillä Petolahden asukasluvun tulisi pysyä ainakin nykyisellä tasolla tai mieluiten hieman kasvaa. Tärkeää on myös Petolahden kirkonseudun ja Petolahden jokilaakson erityispiirteiden säilyttäminen ja kehittäminen sekä alueen maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja kulttuuriympäristöarvojen edistäminen.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä: 8.4.–13.5.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: 18.11.–18.12.2020
 • Kaavaehdotus nähtävillä: 7.12.2021–10.1.2022

Liitteet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 27102021
 • Luontoinventointi
 • Kohdekartta
 • Kohdekartta arvotettu
 • Liikenneselvitys
 • Kulttuuriympäristöinventointi
 • Kohteet 1–43
 • Lisäkohteet 44–75
 • Alustava arvoluokitus
 • Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden ja kohteiden luokitus
 • Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 20.6.2022 §42

 


ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – KÖPINGSIN KORTTELI 134

Tausta: Kaavoitustehtävänä on muuttaa kahta nykyistä asemakaavaa, jotta terveyskeskuksen toimintaa voidaan kehittää tulevaisuudessa. Kaavoituksen yhteydessä tarkistetaan myös viheralueiden laajuutta ja mahdollisuutta osoittaa jalankulku ja pyöräily-yhteys Maalahdenjoen varteen. Muilta osin tarkistetaan nykyisten tonttien ajantasaisuus siten, että ne vastaavat nykytilannetta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet tarkistetaan ja selvitetään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 8.4–13.5.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


RANTA-ASEMAKAAVA – TISTRONSKÄRET

Tausta: Tarkoitus on laatia Tistronkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan ja voimassa olevan Merenläheisen asumisen osayleiskaavan pohjalta. Käyttötarkoituksen muutosta toivotaan, koska enää ei ole kysyntää tai tarvetta leirialueelle samassa laajuudessa kuin aiemmin.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 27.3–30.4.2020
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


 

Päivitetty 30.06.2022 13:39