Jump to content Jump to search
Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

 

RANTA-ASEMAKAAVA – TISTRONSKÄRET

Tausta: Tarkoitus on laatia Tistronkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan ja voimassa olevan Merenläheisen asumisen osayleiskaavan pohjalta. Käyttötarkoituksen muutosta toivotaan, koska enää ei ole kysyntää tai tarvetta leirialueelle samassa laajuudessa kuin aiemmin.

Kaavoituksen vaiheet:

 


 

RANTA-ASEMAKAAVA – STENSKÄRET

Tausta: Kaavoituksessa keskeistä on mm. järjestellä uudelleen osayleiskaavassa osoitettuja rakennuspaikkoja. Lisäksi on tarkoitus tarkistaa, kuinka moneen yksittäiseen rakennuspaikkaan osayleiskaavan RM-alue voidaan jakaa. Kaavoituksessa tutkitaan myös, kuinka mahdollinen tulevaisuuden tieyhteys tonteille saareen voidaan toteuttaa. Myös rakennusoikeuden määrää rakennuspaikkaa kohden tullaan tarkastelemaan. Suunnittelun pohjaksi on laadittu pohjakartta ja luontoselvitys. Liikennejärjestelyjä varten on laadittu erillisiä piirustuksia ajateltujen siltatukien osalta.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 14.6 - 3.8.2018
 • Kaavaluonnos nähtävillä: 4.5 - 3.6.2021
  -
 • Kaavaehdotus nähtävillä: 1–30.9.2022

  -
  - Kaavaehdotus (kartta)12.8.2022
  - Kaavaselostus 12.8.2022
  - Liite 1, OAS 12.8.2022
  - Liite 2a, vastineet OAS
  - Liite 2 b, vastineet  luonnos
  - Liite 3, Luontoselvitys
  - Liite 4, suunniteltu tie- silta
  - Liite 5, siltalupa • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __
PIXNEN URHEILUALUE

Tausta: Kaavan tavoitteena on laatia kokonaissuunnitelma Pixnen urheilualueelle, aikajänne on 20–30 vuotta eteenpäin. Alueen liikenneturvallisuus paranee, ja uusien urheiluhallien ja -kenttien rakentaminen alueelle tulee mahdolliseksi.

Kaavoituksen vaiheet:

Osallistumis ja arviointisuunnitelma nähtävillä (OAS) 8.3.–22.3.2022
    
       - OAS

- Kaavaluonnos nähtävillä 26.7 - 26.8.2022

- Kaavaselostus
- Kaavaluonnos
- Liikennetarkastelu

- Luontoselvitys

- Visio


 

 


 

ASEMAKAAVA (TARKISTUS JA LAAJENNUS) – BRINKENIN KORTTELIT 1 - 3, 5 (aikaisemmin  2-3))

Tausta: 

Kaavoituksen päätavoitteena on tehdä muutoksia voimassa olevaan asemakaavaan siten, että mahdollistetaan lisärakentaminen teollisuustonteilla muuttamalla 11.2.2019 § 20 vahvistetun tont-tijaon perusteella korttelia 2 ja samalla optimoidaan tontin 2 rakennusoikeus ja rakennusala. Tä-män lisäksi tehdään pieniä teknisiä tarkistuksia koko asemakaava-alueella, että saadaan ajanta-sainen asemakaava.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 19.6–9.8.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: 1.11–2.12.2019
 • Kaavaehdotus 2 nähtävillä: 31.5 –30.6.2022

  Kuulutus
  - Kunnanhallitus 16.5.2022 § 87
  - Kaavaehdotus (kartta)
  - Kaavaselostus
  - OAS
  - Luonnosvaiheen palaute 4.5.2021
  - Ehdotusvaiheen palaute 11.5.2022
  - Hulevesiselvitys
  - Luontoselvitys
  - Liikenneselvitys
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 

 


 

OSAYLEISKAAVA – JUTHSKOGEN

Tausta: Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuuli-voimaloiden rakentaminen Juthskogenin alueelle. Kaavoituksen keskeisinä tavoitteina on luoda alueelle maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle ja metsätalouden harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella tavalla. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a § mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 14 kokonaiskorkeudeltaan enintään 275 metriä olevan tuulivoimalan rakentaminen. Tuulivoimapuiston arvioitu kokonaisteho on noin 84-98 MW, jos yksittäisen tuulivoimalan teho on 6–7 MW. Tuulivoimaloiden määrä ja kokonaistuotantokapasiteetin suuruus aiheuttavat sen, että tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Hanketta koskeva YVA-menettely päättyi toukokuussa 2020. Osayleiskaavoitukseen tarvittava tietopohja tuotettiin pääosin YVA-menettelyn yhteydessä.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Kaavaehdotus nähtävillä: 24.3–25.4.2022

  - Kuulutus
  - Kunnanhallitus 14.3.2022, 47 §, pöytökirjanote


  - Kaavaehdotus
  - Kaavaselostus

     Liitteet:
    
- OAS 19102021
     - Meluselvitys
     - Välkeselvitys
     - Havainnekuvat päivä
     - Havainnekuvat yö
     - Näkymäalueanalyysi   

     - Yhteenveto ja vastineet kaavaluonnoksen mielipiteistä
     - Yhteenveto ja vastineet kaavaluonnoksen lausunnoista

 • Kaavaehdotus nähtävillä: 24.3.– 25.4.2022
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 20.6.2022 § 43

 • Kaksi valitusta on jätetty

 


 

ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – KÖPINGSIN KORTTELI 134

Tausta: Kaavoitustehtävänä on muuttaa kahta nykyistä asemakaavaa, jotta terveyskeskuksen toimintaa voidaan kehittää tulevaisuudessa. Kaavoituksen yhteydessä tarkistetaan myös viheralueiden laajuutta ja mahdollisuutta osoittaa jalankulku ja pyöräily-yhteys Maalahdenjoen varteen. Muilta osin tarkistetaan nykyisten tonttien ajantasaisuus siten, että ne vastaavat nykytilannetta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet tarkistetaan ja selvitetään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 8.4–13.5.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


 


 

Päivitetty 11.10.2022 15:22