Jump to content Jump to search
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn är en skild verksamhet från övrig småbarnspedagogik och beviljas för ett läsår i taget.
Verksamheten inleds den 17 augusti 2021 och avslutas den 31 maj 2022.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årsklass 1 och 2. Med särskild motivering och om lediga platser finns, kan elever erbjudas morgon- och eftermiddagsverksamhet fram t.o.m. den månad de fyller 10 år. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att erbjuda skolbarnen en möjlighet till en trygg miljö där de under handledning av vuxna kan delta i en verksamhet som är mångsidig och stimulerande.

Verksamheten ordnas på skoldagar kl. 06.30–08.30 och kl. 13.00–17.00. Det ordnas inte någon tillfällig dagvård under skolloven förutom i juni månad. Transporten till och från morgon- och eftermiddagsverksamheten sköts av vårdnadshavarna.

Då barnet börjar i morgon- och eftermiddagsverksamhet uppgörs ett vårdavtal. I vårdavtalet framkommer vårdtiden samt behovet av antalet verksamhetsdagar per månad. Om behovet är max 10 dagar per månad, förutsätts det att barnet inte överskrider det antalet. Om en överskridning av någon anledning dock sker, debiteras avgift för den månaden i enlighet med avgift för 11–20 dagar per månad. Observera att eventuella sjukdagar räknas som närvarodagar.

Avgift när verksamheten inleds eller avslutas
Den månad verksamheten börjar/slutar uppbärs avgift för antingen 1–10 dagar eller 11–20 dagar, beroende på om barnet varit mindre eller mer än 10 dagar. Undantag från denna regel är vecka 22. För de skoldagar i juni månad (1-5 dagar) som eventuellt infaller i vecka 22 uppbärs en avgift om totalt 20 €.

Uppsägning av plats under läsåret sker skriftligen på förhand och lämnas in innan barnet slutar. Om uppsägningen inte lämnats in före den sista vårddagen fortsätter faktureringen till slutet av månaden. Om morgon- och eftermiddagsvård behövs senare på nytt, görs en ny ansökan men det förutsätter ett avbrott på minst en månad (30 kalenderdagar).

Om verksamhet senare behövs på nytt, görs en ny ansökan. Blanketter för både uppsägning och ansökan finns vid eftisarna och här.

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet
Infoskrift från 1.1.2014

Övermalax eftis
(tvåspråkig verksamhet)


Yttermalax eftis

Petalax eftis

Bergö daghem

Måsen, avd för morgon- och eftermiddagsverksamhet

 

Kvarngränd 8, 66140 Övermalax Viasvägen 102 A 2, 66140 Övermalax


Kyrktået 5, 66100 Malax

Thorshagavägen 5, 66240 Petalax

Bergö Nyvägen 43a, 66220 Bergö

 

050 598 7030
050 560 3521


050 464 9247

050 340 9186

06 343 0185

050 432 8665Tilläggsuppgifter:

Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30


Ida Smulter
Vik. kanslist (Småbarnspedagogiken), Bildningsavdelningen
Tisdag–torsdag

 

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30


 

 

 

Senast uppdaterad 16.11.2021 14:42