Jump to content Jump to search
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ska ditt barn börja eftis i höst?

Om ditt barn ska börja i skolan i höst eller om ditt barn nu går i årskurs 1 eller 2, och har behov av morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet läsåret 2023-2024, är det dags att ansöka om plats. 

Ansökningsblanketter finns här och vid daghemmen och eftisarna.

Verksamheten inleds den 14 augusti 2023 och avslutas den 31 maj 2024.

Returnera den ifyllda ansökningsblanketten till chefen för småbarnspedagogik senast den 23 februari 2023.

Adressen är:
Malax kommun
Malmgatan 5
66100 Malax

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn är en skild verksamhet från övrig småbarnspedagogik och beviljas för ett läsår i taget. Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årsklass 1 och 2. Med särskild motivering och om lediga platser finns, kan elever erbjudas morgon- och eftermiddagsverksamhet fram t.o.m. den månad de fyller 10 år. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att erbjuda skolbarnen en möjlighet till en trygg miljö där de under handledning av vuxna kan delta i en verksamhet som är mångsidig och stimulerande.

Verksamheten ordnas på skoldagar kl. 06.30–08.30 och kl. 13.00–17.00. Det ordnas inte någon tillfällig dagvård under skolloven förutom i juni månad. Transporten till och från morgon- och eftermiddagsverksamheten sköts av vårdnadshavarna.

Då barnet börjar i morgon- och eftermiddagsverksamhet uppgörs ett vårdavtal. I vårdavtalet framkommer vårdtiden samt behovet av antalet verksamhetsdagar per månad. Om behovet är max 10 dagar per månad, förutsätts det att barnet inte överskrider det antalet. Om en överskridning av någon anledning dock sker, debiteras avgift för den månaden i enlighet med avgift för 11–20 dagar per månad. Observera att eventuella sjukdagar räknas som närvarodagar.

Avgift när verksamheten inleds eller avslutas
Den månad verksamheten börjar/slutar uppbärs avgift för antingen 1–10 dagar eller 11–20 dagar, beroende på om barnet varit mindre eller mer än 10 dagar. Undantag från denna regel är vecka 22. För de skoldagar i juni månad (1-5 dagar) som eventuellt infaller i vecka 22 uppbärs en avgift om totalt 20 €.

Uppsägning av plats under läsåret sker skriftligen på förhand och lämnas in innan barnet slutar. Om uppsägningen inte lämnats in före den sista vårddagen fortsätter faktureringen till slutet av månaden. Om morgon- och eftermiddagsvård behövs senare på nytt, görs en ny ansökan men det förutsätter ett avbrott på minst en månad (30 kalenderdagar).

Om verksamhet senare behövs på nytt, görs en ny ansökan. Blanketter för både uppsägning och ansökan finns vid eftisarna och här.

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet
Informationsblad

Övermalax eftis
(tvåspråkigt)

Yttermalax eftis

Petalax eftis

Bergö daghem
Måsen, avd för morgon- och eftermiddagsverksamhet

Kvarngränd 8, 66140 Övermalax 


Kyrktået 5, 66100 Malax

Thorshagavägen 5, 66240 Petalax

Bergö Nyvägen 43a, 66220 Bergö

 

050 598 7030


050 464 9247

050 340 9186

050 432 8665

 

Tilläggsuppgifter:

Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Avdelningen Utbildning och fritid
Telefontid kl. 9–11.30


 

Catharina Gullfors
Chef för småbarnspedagogiken, Avdelningen Utbildning och fritid


 

 

Senast uppdaterad 22.02.2023 08:55