Jump to content Jump to search
Vårdavtal och uppsägning av plats inom småbarnspedagogik

Vårdavtal och uppsägning av plats inom småbarnspedagogik

Vårdavtal

Gruppfamiljedaghem och daghem
Vårdavtalen uppgörs vid verksamhetsenheterna (daghem,förskola) eller hos familjedagvårdsledaren (gruppfamiljedaghem). Ett vårdavtal är i kraft minst 3 månader och ändras inte vid tillfälliga förändringar (undantag vid permittering och arbetslöshet).

Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Då barnet börjar i morgon- och eftermiddagsverksamhet uppgörs ett vårdavtal vid enheten. I vårdavtalet framkommer vårdtiden samt behovet av antalet verksamhetsdagar per månad.

Eventuella ändringar i ett vårdavtal ska lämnas in senast i månaden innan en ny månad inleds.

Uppsägning

Uppsägning av plats görs skriftligt på förhand och lämnas in innan barnet slutar. Önskvärt att uppsägningen av plats görs 30 kalenderdagar före den sista dagen i verksamheten.

Avbrytande av deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet förutsätter ett avbrott på minst 1 månad (30 kalenderdagar). Om barnet önskar delta i småbarnspedagogisk verksamhet senare på nytt, görs en ny ansökan.

Blanketten för uppsägning av dagvårdsplats finns här, vid kansliet för småbarnspedagogiken och vid enheterna.

Om ingen uppsägningsblankett lämnats in före den sista dagen i verksamheten, fortsätter faktureringen till slutet av månaden. Blanketten lämnas in till enheterna eller till kansliet för småbarnspedagogik på kommungården.

Godkända ändringar träder i kraft från början av följande månad.

De barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet vid gruppfamiljedaghem eller daghem har ett fortlöpande vårdavtal tills den dag då barnet börjar förskola. Platsen inom småbarnspedagogik ska sägas upp skriftligt om barnet inte längre är i behov av småbarnspedagogik verksamhet.

Barn i förskola har ett avtal som börjar i augusti då även skolans läsår inleds, men förskolebarnets avtal avslutas alltid 31.5.

Skolbarn i morgon- och eftermiddagsverksamhet har ett avtal som börjar och slutar i enlighet med skolans läsår.

Senast uppdaterad 26.09.2022 11:20