Jump to content Jump to search
Miljövård

Miljövård

Byggnads- och miljönämnden fungerar som kommunens miljövårdsmyndighet. Till verksamhetsområdet hör de myndighetsuppgifter som grundar sig på miljövårdens övervaknings- och tillståndsärenden gällande bl.a.:

• Miljö- och marktäktstillstånd,
• avfallshantering,
• avloppsvattenrening,
• dikning, muddring,
• nedskräpning och förorening av miljön,
• bullerbekämpning och luftvård,
• natur- och miljöskydd, skydd av yt- och grundvatten,
• terräng- och vattentrafik.


Karolina Sunabacka
Miljöinspektör, Teknik, infrastruktur och miljö

Brygga i Åminne 

Senast uppdaterad 01.02.2023 14:38