Jump to content Jump to search
Avloppsvatten

Avloppsvatten

Kommunalt avloppsnät

Malax Vatten tillhandahåller information om avloppsvattenhanteringen på områden med kommunalt avlopp och information om områden som är aktuella för anläggande av kommunalt avlopp.


Fastighetsvis avloppsvattenrening

Miljöskyddslagen (527/2014) och Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017) styr avloppsvattenreningen på glesbygden. Fastigheter på grundvattenområde eller närmare än 100 meter från ett vattendrag, som inte är anslutna till kommunalt avloppsnät, ska sedan 31.10.2019 ha ett avloppssystem som uppfyller reningskraven på basnivå. För övriga hushåll utanför vattentjänstverkets verksamhetsområde ska reningskraven uppfyllas vid nybyggnad eller större renoveringar. Då avloppsystemet åtgärdas krävs åtgärdstillstånd eller bygglov från kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Handlingar gällande avloppet inlämnas som bilaga till ansökningshandlingarna. Mera information om tillvägagångssätt och metoder för fastighetsvis avloppsvattenrening:

Närings- trafik- och miljöcentralens hemsida
Projektet Västkusten renar avloppsvatten, broschyr
Bra behandling av avloppsvatten - Finlands miljöcentrals broschyr
Avloppsvattenguide - Förbundet för vttenskyddsföreningarna i Finland

På alla fastigheter där avloppsvatten produceras ska en beskrivning av avloppsreningssystemet med bruks- och underhållsanvisningar finnas. Beskrivningen och anvisningarna förvaras på fastigheten och ges vid behov till miljövårdsmyndigheten. 

Blankett - utredning av avloppssystem

Senast uppdaterad 01.02.2023 13:12