Jump to content Jump to search
Förtroendeorgan

Förtroendeorgan

Malax kommun styrs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 27 medlemmar som utses genom kommunalval vart fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om kommunens budget och väljer medlemmar i kommunens olika nämnder.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har 11 medlemmar. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi så att de riktlinjer och målsättningar som kommunfullmäktige ställer upp uppfylls. Kommunstyrelsen övervakar kommunens intressen, fungerar som kommunens representant och för kommunens talan hos övriga myndigheter.

Nämndernas uppgift är att ansvara för den service som kommunen erbjuder, med utgångspunkt från de lagar och förordningar som gäller. Nämnderna fattar beslut inom sina specialområden och prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten.

Kommunen utser även representanter i övriga kommunala organ, olika stiftelser och interkommunala organ.

Senast uppdaterad 13.01.2016 12:22