Jump to content Jump to search
Motioner

Motioner

Fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslista har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. Motionen ska lämnas in skriftligt till ordföranden. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad lämna en förteckning till fullmäktige över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till kommunstyrelsen, men som fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. Kommunstyrelsen ska samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

Beredningen av motioner och initiativ ska ske så att fullmäktige kan besluta i ärendet inom 12 månader efter att ärendet väckts. Om fullmäktige har remitterat förslaget till svar på motionen för ny beredning ska svaret ges inom sex månader.

Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av kommunfullmäktige:

Inkomna 2023

13.2.2023 Motion om vägbelysning i korsningen mellan Strandvägen och Malax Söderfjärdsvägen, Tast
Tekniska nämnden

13.2.2023 Motion om röjning av sly längs Malax å, Tast
Tekniska nämnden

Inkomna 2022

26.9.2022 Motion om åtgärdsplan för arbetet i ungdomsfullmäktige, SFP-gruppen i Malax
Kommunstyrelsen 20.2.2023
Kommunfullmäktige 8.5.2023

20.6.2022 Motion om servicetrafik i Malax, Petalax, Bergö, West m.fl.
Sektionen för samhällsutveckling
Kommunstyrelsen 30.3.2023
Kommunfullmäktige 8.5.2023

Inkomna 2021

25.2.2021 Motion om helhetsplan för den lätta trafiken, Appel m.fl.
Tekniska nämnden 15.2.2023
Kommunstyrelsen 20.2.2023
Kommunfullmäktige 8.5.2023

Slutbehandlade 2019–2023

26.9.2022 Motion om finska skolans framtid, Tast, Slutbehandlad
Kommunstyrelsen 30.1.2023
Kommunfullmäktige 13.2.2023

14.2.2022 Motion om belysning till Strömbäck park, Svahn m.fl., Slutbehandlad
Tekniska nämnden 11.5.2022
Tekniska nämnden 16.6.2022
Kommunstyrelsen 31.10.2022
Kommunfullmäktige 14.11.2022

14.2.2022 Motion om iståndsättande av ljudanläggningen i sessionssalen i Kommungården, Björkholm - Slutbehandlad
Kommunstyrelsen 25.4.2022
Kommunfullmäktige 9.5.2022

25.2.2021 Motion om vinterbad i Malax, Nygård - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 30.11.2021
Kommunstyrelsen 13.12.2021
Kommunfullmäktige 14.2.2022

18.5.2017 Motion om torg i Yttermalax, Tast - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 30.11.2021
Kommunstyrelsen 13.12.2021
Kommunfullmäktige 14.2.2022

25.2.2021 Motion om belysning till lekparkerna i Övermalax och Köpings, SDP-gruppen - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 21.9.2021
Kommunstyrelsen 11.10.2021
Kommunfullmäktige 15.11.2021

25.2.2021 Motion om utredning av säkerheten vid hopp/flytbryggan vid Bergö simstrand, SDP-gruppen - Slutbehandlad
Kommunstyrelsen 1.11.2021
Kommunfullmäktige 15.11.2021

25.2.2021 Motion om redogörelse över de byggnationer kommunen ska delta i under 2022–2023, Björkholm - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 26.10.2021
Kommunstyrelsen 1.11.2021
Kommunfullmäktige 15.11.2021

15.12.2020 Motion om inrättande av tjänst som kommunal informatör, Rönnqvist m.fl. - Slutbehandlad
Sektionen för samhällsutveckling 14.10.2021
Kommunstyrelsen 1.11.2021
Kommunfullmäktige 15.11.2021

2.2.2017 Motion om nytt radhusprojekt i Övermalax, Bogren m.fl. - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 26.10.2021
Kommunstyrelsen 1.11.2021
Kommunfullmäktige 15.11.2021

8.10.2020 Motion om hemservicen på Bergö, Söderholm m.fl. - Slutbehandlad
Vård- och omsorgsnämnden 9.12.2020
Vård- och omsorgsnämnden 26.8.2021
Kommunstyrelsen 13.9.2021
Kommunfullmäktige 27.9.2021

6.2.2020 Motion om utvärdering av den förda skärgårdspolitiken i Malax kommun, West m.fl. - Slutbehandlad
Kommunstyrelsen 15.6.2020
Kommunfullmäktige 8.10.2020
Kommunstyrelsen 23.8.2021
Kommunfullmäktige 27.9.2021

25.2.2021 Motion om kartläggningssedel för fritidsboende i Malax, West, - Slutbehandlad
Byggnadsnämnden 15.6.2021
Kommunstyrelsen 21.6.2021
Kommunfullmäktige 16.8.2021

16.3.2017 Reklampelare, Enlund-Nisula, - Slutbehandlad
Sektionen för samhällsutveckling 10.5.2021
Kommunstyrelsen 17.5.2021
Kommunfullmäktige 27.5.2021

14.6.2018 Motion om upprustning av Pixne idrottsområde, Appel - Slutbehandlad
Fritids- och kulturnämnden 18.9.2019
Fritids- och kulturnämnden 28.11.2019
Ungdomsfullmäktige 3.12.2019
Fritids- och kulturnämnden 24.3.2020
Ungdomsfullmäktige 24.11.2020
Fritids- och kulturnämnden 26.11.2020
Tekniska nämnden
Rådet för personer med funktionsnedsättning
Äldrerådet
Kommunfullmäktige 25.2.2021

18.5.2017 Språkkonsekvensanalys och språkstrategi, Tast - Slutbehandlad
Kommunstyrelsen 15.2.2021
Kommunfullmäktige 25.2.2021

17.11.2016 Bibliotek i förändring, Strandberg - Slutbehandlad
Kommunfullmäktige 25.2.2021

13.2.2012 Antagande av Agenda 21 för kultur, Nygård - Slutbehandlad
Kommunfullmäktige 25.2.2021

10.11.2008 Revidering av gällande strandgeneralplan, Bogren m.fl. - Slutbehandlad
Kommunfullmäktige 25.2.2021

19.9.2019 Motion om skötsel av obebyggda tomter i kommunens ägo, Klockars m.fl. - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 27.8.2020
Kommunstyrelsen 7.9.2020
Kommunfullmäktige 8.10.2020

16.5.2019 Motion om simstranden och allaktivitetshuset i Vägvik, Bjurs m.fl. - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 14.5.2020
Kommunstyrelsen 15.6.2020
Kommunfullmäktige 8.10.2020

16.3.2017 Motion om lekparken i Köpings, Strandberg - Slutbehandlad
Kommunfullmäktige 28.4.2020

27.9.2010 Konstgräsplan till Pixne, Ollikainen - Slutbehandlad
Kommunfullmäktige 28.4.2020

12.11.2012 Namn på skogsvägars stickvägar, Stormblad m.fl. - Slutbehandlad
Vägnamnskommittén 25.6.2015
Kommunfullmäktige 28.1.2016
Kommunfullmäktige 28.4.2020

30.1.2014 Rättvis bedömning av kommunala trafiksäkerhetsprojekt, Strandberg - Slutbehandlad
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige 28.4.2020

29.9.2016 Tvåspråkig skola – Kaksikielinen koulu, Bengs-Lattunen och Donner - Slutbehandlad
Bildningsnämnden 28.5.2019
Kommunfullmäktige 28.4.2020

24.9.2012 Ekologisk mat i daghem och skolor, Enlund-Nisula - Slutbehandlad
Bildningsnämnden 19.11.2019
Kommunstyrelsen 9.12.2019
Kommunfullmäktige 6.2.2020

19.6.2019 Motion om ansökan om stöd för inköp av frukt och grönsaker till skolelever, Bogren m.fl. - Slutbehandlad
Bildningsnämnden 19.11.2019
Kommunstyrelsen 9.12.2019
Kommunfullmäktige 6.2.2020

28.9.2017 Vägbelysning längs Paxalvägen, Bogren och Donner - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 28.5.2019
Kommunstyrelsen 9.9.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

29.6.2017 Infrastrukturen på norra Bergö, Klockars m.fl. -Slutbehandlad
Tekniska nämnden 28.5.2019
Kommunstyrelsen 19.8.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

18.5.2017 Simningstid i Övermalax simhall, Nygård - Slutbehandlad
Fritids- och kulturnämnden 18.6.2019
Kommunstyrelsen 9.9.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

13.6.2013 Åminnevägens trafiksäkerhet, Bogren m.fl. - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 28.5.2019
Kommmunstyrelsen 19.8.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

13.6.2011 Förlängning av gång- och cykelbanan i Petalax, Björkholm - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 28.5.2019
Kommunstyrelsen 19.8.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

Senast uppdaterad 28.02.2023 08:57