Jump to content Jump to search
Nämnder, sektioner, direktioner och råd

Nämnder, sektioner, direktioner och råd

Nämnderna är organ som är underställda kommunstyrelsen. De sköter uppgifter av bestående karaktär inom sitt område. Det är fullmäktige som beslutar om nämndernas uppgifter.

Senast uppdaterad 11.03.2019 10:28