Jump to content Jump to search
Hörande av invånare

Hörande av invånare

Ett utkast till Malax kommuns första strategi för hållbar utveckling, som sträcker sig över åren 2021–25, har tagits fram. I strategin finns en devis ”Det ska hålla i 100 år” och tre målsättningar:

1. Växthusgasutsläppen minskar med 10 % från 2021 till 2025.

2. Malax bygger i trä som ett strategiskt val.

3. Malax är klimatneutralt 2030.


Strategin är indelad i tre temaområden:
A) Hållbar samhällsstruktur – planering, byggande och underhåll.
B) Hållbar produktion och konsumtion.
C) Hållbar utveckling är ett ledord i alla nya samarbeten och projekt.

Målsättningen har varit att hålla strategin kort, överskådlig och med konkreta åtgärder. Till strategin hör även en byggnadsstrategisk checklista. I denna första strategi har vi valt att lägga fokus på vår egen kärnverksamhet och börja där. Med denna strategi och de åtgärder kommunen gör i sin verksamhet vill vi ändå inspirera andra, såväl invånare som företag, att leva och verka på ett hållbart sätt – de små valen vi gör i vardagen är även viktiga.

Strategin ska bearbetas vidare genom utlåtanden från nämnder, direktioner och påverkansorgan, fortsatta diskussioner i den tillsatta arbetsgruppen samt genom diskussioner med sakkunniga. Målsättningen är att fullmäktige kan godkänna strategin under senhösten 2021.

Invånarna har haft möjlighet att ge kommentarer och förbättringsförslag till strategin under våren och hösten 2021.

bild

Utkast till strategi för hållbar utveckling (PDF)

Byggnadsstrategisk checklista (PDF)

Senast uppdaterad 24.11.2021 13:51