Jump to content Jump to search
Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Malax kommun behandlar personuppgifter på behörigt sätt och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och annan nationell lagstiftning.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som innebär att du kan identifieras, såsom till exempel namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, bilens registernummer och fotografier.

Grund för behandling
Behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Kommunens rättsliga grund för behandlingen av personuppgifter grundar sig för de mesta på myndighetsutövning, rättslig förpliktelse eller avtal.

När behandlar vi dina personuppgifter?
De register över personuppgiftsbehandlingar som kommunen hanterar behövs för produktionen av de tjänster som kommunen erbjuder, handhar och ansvarar för. Varje personuppgiftsbehandling som kommunen utför innehåller endast sådana uppgifter som är absolut nödvändiga för ett specifikt ändamål.

Kommunen behandlar personuppgifter enbart för särskilda på förhand bestämda ändamål, personuppgifter samlas inte in i onödan. Personuppgifter kan lämnas ut till andra myndigheter när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Mera info om när och hur vi behandlar dina personuppgifter finns i kommunens registerbeskrivningar.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud
Respektive nämnd som hanterar personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Alla anställda inom kommunen är medvetna om dataskyddets betydelse och har utbildats i dataskyddsfrågor. Kommunens dataskyddsombud är förvaltningssekreterare Magdalena Berg.

Den registrerades rättigheter
I artikel 12–23 i dataskyddsförordningen bestäms om den registrerades rättigheter.

Begäran om granskning och rättelse av uppgifter ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Begäran går inte att göra per telefon. Före uppgifterna ges kommer personens identitet att kontrolleras.

Blankett: Begäran om kontroll av registeruppgifter
Blankett: Yrkande på rättelse av registeruppgifter

Senast uppdaterad 16.08.2022 10:47