Jump to content Jump to search
Malax kommunvapen

Malax kommunvapen

vapen 140 

Kommunfullmäktige i Malax beslöt 28.5.1981, att ett nytt kommunvapen bör antas för den nya kommunen Malax, bildad genom sammanslagning från 1.1.1973, av kommunerna Bergö, Malax och Petalax, samt överföringen från 1.1.1975 av Norra Pörtom från Närpes kommun.

Sedan ärendet beretts av en särskild arbetsgrupp beslöt kommunfullmäktige 16.5.1982, att anta studerande Karl-David Långbackas förslag till nytt kommunvapen för Malax kommun.

Kommunfullmäktiges beslut fastställdes av inrikesministeriet den 1.7.1982 och det nya kommunvapnet togs i bruk vid kommunfullmäktiges festsammanträde 9.7.1982 i samband med Malax kyrkosockens 375-års jubileum.

Den officiella vapenbeskrivningen lyder:

1 blått fält medelst en vågskura bildad stam och tre låsplåtar ställda 2:1, allt i silver.

Ur kommunfullmäktiges protokoll, framgår att kommunvapnet skall tolkas på följande sätt:

Kommunvapnet vill symbolisera de olika kommundelarna och samarbetet mellan dessa, skärgården samt sparsamhet och omtanke om framtiden.

Då Malax socken bildades genom Karl IX:s stiftelsebrev av den 9 oktober 1607, togs ett eget sigill i bruk. Sigillet förvarades omsorgsfullt bakom tre lås, till vilka olika personer - malaxborna, solfborna och kyrkoheden - förvarade nycklarna. Härav de tre låsplåtarna.

Dagens kommun består av de tre tidigare primärkommunerna samt delar av en fjärde. För att kommunen skall fungera som en helhet krävs samarbetsvilja mellan de olika kommundelarna. Låsplåtarna kan ses som en symbol för kommundelarna Malax, Petalax och Norra Pörtom, medan vågskuran symboliserar skärgåden Bergö.

Låsen symboliserar även sparsamhet och omtanke om framtiden. Denna symbolik finns även i kommunvapnet för primärkommunen Malax.

Senast uppdaterad 10.03.2020 13:47