Jump to content Jump to search
Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely

Maalahden kunta käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleisen tietosuoja-asetuksen), jäljempänä tietosuoja-asetuksen, ja muun kansallisen lainsäädännön mukaan.

Mikä on henkilötieto?
Henkilötieto on tieto, jonka perusteella sinut voidaan tunnistaa, esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, auton rekisterinumero tai valokuva sinusta.

Käsittelyperusteet
Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kunnan oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn perustuu pääasiassa viranomaistoimintaan, laissa säädettyyn velvoitteeseen tai sopimukseen.

Milloin henkilötietojasi käsitellään kunnassa?
Kunnan on tarpeen käsitellä henkilötietoja niiden palvelujen tuottamiseen, joita kunta tarjoaa ja joista se huolehtii ja vastaa. Aina kun kunta käsittelee henkilötietoja, käytetään ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä kyseiseen tarkoitukseen.

Henkilötietoja kerätään ainoastaan tiettyä ennalta päätettyä tarkoitusta varten, ei koskaan ilman syytä. Henkilötiedot voidaan luovuttaa toisille viranomaisille vain lain tai viranomaispäätöksen nojalla.

Lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä on kunnan rekisteriselosteissa.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Kukin henkilötietoja käsittelevä lautakunta on rekisterinpitäjä. Se tarkoittaa sitä, että kyseisellä lautakunnalla on vastuu siitä, että henkilötietoja käsitellään laillisesti, turvallisesti ja muuten oikein. Kaikki kunnan työntekijät ovat tietoisia tietosuojan merkityksestä ja ovat saaneet tietosuojakoulutusta. Kunnan tietosuojavastaava on hallintosihteeri Magdalena Berg.

Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen artikloissa 12–23 säädetään rekisteröidyn oikeuksista.

Pyyntö tietojen tarkastamisesta ja niiden korjaamisesta tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Pyynnön jättäneen henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Lomake: Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Lomake: Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Päivitetty 16.08.2022 11:07