Jump to content Jump to search
Service för personer med funktionsnedsättning

Service för personer med funktionsnedsättning

Syftet med kommunens handikappservice är att ”främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Med handikappad avses den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring” (Lagen om service och stöd på grund av handikapp , 1-2 §).

Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (ofta förkortat ”handikappservicelagen”) har kommunen skyldighet att ordna service för personer med funktionsnedsättning och stöd till personer som under långa tider har särskilda svårigheter att klara av det vardagliga livet. Vid ordnandet av handikappservice beaktas personens individuella hjälpbehov. En förutsättning för att få service enligt handikappservicelagen är att personen i fråga inte får tillräckliga eller lämpliga tjänster eller förmåner med stöd av en annan lag.

Tjänster som kommunen enligt handikappservicelagen kan ordna är:

- Färdtjänst. För mer information se fliken ”Färdtjänst”.

- Ekonomiskt stöd för ändringsarbeten i bostaden eller anskaffning av redskap. Kommunen kan enligt behov ersätta kostnader för ändringsarbeten, anskaffning av redskap, hjälpmedel, maskiner och anordningar som en person behöver för att klara av de dagliga funktionerna. Exempelvis: byggande av en ramp, ändringsarbeten i WC eller lyftanordningar.

- Personlig assistans. Personlig assistans kan ordnas till en person med svår funktionsnedsättning som nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av de dagliga funktionerna. En förutsättning för att personlig assistans ska kunna ordnas är att personen själv har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den. Kommunen har dock inte särskild skyldighet att ordna personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om personen inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

- Serviceboende. Malax kommun köper platser vid serviceboenden av andra producenter på basen av personen med funktionsnedsättnings behov. Kommunen har dock inte särskild skyldighet att ordna serviceboende, ifall tillräcklig omsorg om personen inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

- Rehabiliteringshandledning och anpassningsträning. Personer med funktionsnedsättning samt deras närmaste kan beviljas anpassningsträning. Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning som främjar den sociala funktionsförmågan. Exempelvis: terapier, tecken som stöd eller annat som behövs för att främja den sociala funktionsförmågan.

- Dagverksamhet. Dagverksamhet kan beviljas för en arbetsoförmögen person som inte heller kan delta i arbetsverksamhet som avses i 27 e § i Socialvårdslagen (710/1982). Dagverksamhet består av verksamhet som ordnas utanför hemmet för att stödja en persons förmåga att klara sig självständigt samt för att främja personens sociala kontakter.

Till kommunens service för personer med funktionsedsättning hör också:

- Närståendevård för personer under 65 år. Om en närstående person sköter om en vårdbehövande person som är under 65 år i hemmet kan man ansöka om att få bli närståendevårdare. Detta innebär att kommunen kan betala ut ett vårdarvode till närståendevårdaren för att man sköter om den vårdbehövande personen i hemmet. Som närståendevårdare har du också rätt till avlastning minst 2 dygn per månad, beroende på hur omfattande vården är. Om du vill ansöka om närståendevård för en vårdbehövande person som är över 65 år vänligen ta kontakt med kommunens äldreomsorg/hemservice (se fliken ”Äldreomsorg” och vidare ”Närståendevård”)

- Arbetsverksamhet enligt Socialvårdslagen (710/1982) 27 e §. Förutsättning för beviljande av denna arbetsverksamhet är att ens huvudsakliga inkomst kommer ifrån någon form av pension. Arbetsverksamheten syftar till att bevara och främja en persons funktionsförmåga samt ge en person möjlighet att upprätthålla den sociala kontakten till arbetslivet. Den som deltar i sådan arbetsverksamhet står inte i arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren utan ingår ett avtal med kommunen, och för arbetsinsatsen utbetalas en skattefri dagsersättning, s.k. ”flitpenning”, från kommunen till arbetstagaren.

- Stödpersonsverksamhet. Kommunen kan bevilja stödperson åt personer med funktionsnedsättning. Stödpersonen ska regelbundet redovisa för sin verksamhet och utgående från det betalas ett arvode ut till stödpersonen från kommunen. Mer information om stödpersonsverksamhet: https://www.fduv.fi/sv/stodochnatverk/stodperson/

Kommunens socialarbetare står till tjänst med handledning, tilläggsinformation och rådgivning gällande service för personer med funktionsnedsättning. Vid behov gör socialarbetare hembesök för att kartlägga en persons situation. Beslut om tjänsterna fattas individuellt i enlighet med lagstiftningen. Handikappärenden handläggs inom 3 månader enligt gällande lagstiftning.

Nyttiga länkar:

www.samsnet.fi
SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf) är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. På SAMS webbsida finns mycket information och material samlat som rör personer med funktionsnedsättning. På SAMS webbsida under fliken ”Nyttiga länkar” finns bl.a. länkar till olika förbund och föreningar som jobbar med ett specifikt funktionshinder, t.ex. Finlands MS-förbund, Finlands Dövas Förbund rf och många fler. Här finns också länk till finskspråkiga förbund och föreningar.

Om du har frågor eller vill ha mera information kan du kontakta:

Socialdirektör Yvonne Holming, tfn 050 502 7787
Socialarbetare Susanne Amoako, tfn 06 347 7316
Socialarbetare Fanny Bäck, mån, tis, tors, tfn 06 347 7309

Senast uppdaterad 02.09.2021 11:15